Blue Ivy

Algemene voorwaarden Megabar Amsterdam BV

Download als pdf

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Megabar Amsterdam BV: De besloten vennootschap Megabar Amsterdam
BV, mede handelend onder de naam Blue ivy, haar rechtsopvolgers, haar
dochtervennootschappen en/of elke andere aan Megabar Amsterdam BV gelieerde
vennootschap ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon / personen met wie
een Overeenkomst tot levering van Diensten wordt gesloten.

3. Offerte: de door Megabar Amsterdam BV gedane offerte voor het
leveren van Diensten.

4. Overeenkomst: elke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Megabar
Amsterdam BV, waaronder edoch niet uitsluitend verstaan dient te worden de
Overeenkomsten tot het verzorgen of houden van evenementen in de breedste
zin des woords, al dan niet in een van de locaties van Megabar Amsterdam
BV.

5. Dienst(en): de door Megabar Amsterdam BV te ontwikkelen producten
en te verlenen diensten, waarbij Opdrachtgever en/of Promotor en Megabar
Amsterdam BV een Overeenkomst sluiten.

6. Promotor: de natuurlijke of rechtspersoon / personen die een
overeenkomst of Overeenkomst met Megabar Amsterdam BV sluiten, waarbij deze
persoon / personen Events organiseren in de locatie van Megabar Amsterdam
BV.

7. Event(s): de door de Promotor georganiseerde voor publiek
toegankelijke clubevenementen in de locatie van Megabar Amsterdam BV.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op elk aanbod en Offerte van
Megabar Amsterdam BV en elke Overeenkomst met Megabar Amsterdam BV. De
algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn
gepubliceerd op de website http://www.blueivyamsterdam.com/termsandconditions.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen
deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen
gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn
gemaakt.

3. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van Megabar
Amsterdam BV worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn
bedongen ten behoeve van door Megabar Amsterdam BV in verband met de
totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk verworpen.

5. De algemene voorwaarden van Koninklijke Horeca Nederland (Uniforme
Voorwaarden Horeca (hierna te noemen: “UVH”)) strekken ter aanvulling op
deze algemene voorwaarden en zijn tevens van toepassing op alle Diensten
van Megabar Amsterdam BV. De UVH zijn te vinden op de website van de
Koninklijke Horeca Nederland en wel onder http://www.khn.nl/uvh-nl.

6. In afwijking op artikel 2.1 van de UVH prevaleren, bij strijd tussen de
UVH en deze algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden.

7. Megabar Amsterdam BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te
wijzigen of aan te vullen.

8. De gewijzigde voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds bestaande
Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan
Opdrachtgever van de wijziging.

9. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze
voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze
voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Megabar Amsterdam BV en
Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo
veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde
bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en Offertes

1. Alle aanbiedingen, Offertes en prijsopgaven zijn indicatief en geheel
vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. Aanbiedingen, Offertes en prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door
onvoorziene veranderingen van de werkzaamheden.

3. Een Offerte heeft een geldigheidsduur van 10 dagen. Is de Offerte niet
binnen deze periode aanvaard, dan is zij komen te vervallen.

4. Opdrachten volgende uit de Offertes dienen door Opdrachtgever
schriftelijk te worden bevestigd. Indien Opdrachtgever er desondanks mee
instemt dat Megabar Amsterdam BV een aanvang maakt met de uitvoering van de
werkzaamheden, dan zal de inhoud van het aanbod en/of de Offerte als het
overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden
Megabar Amsterdam BV eerst nadat deze schriftelijk door Megabar Amsterdam
BV zijn bevestigd.

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
Offerte opgenomen aanbod is Megabar Amsterdam BV daaraan niet gebonden. De
Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij Megabar Amsterdam BV schriftelijk instemt met de afwijkende
aanvaarding.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Megabar Amsterdam BV niet tot
het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten.

8. Elke Overeenkomst voor het leveren van Diensten wordt met
terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend
aanvaard en uitgevoerd door Megabar Amsterdam BV.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

1. Megabar Amsterdam BV heeft het recht overeengekomen werkzaamheden te
laten verrichten door derden. Alsdan zijn deze voorwaarden onverkort van
toepassing.

2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijze
noodzakelijk en/of wenselijk is om een tijdig en juist verrichten van de
werkzaamheden door Megabar Amsterdam BV mogelijk te maken. Indien de voor
de uitvoering van de Overeenkomst voornoemde benodigde zaken en gegevens
niet tijdig aan Megabar Amsterdam BV fzijn verstrekt, heeft Megabar
Amsterdam BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en
/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Een en
ander is onverminderd het recht van Megabar Amsterdam BV om door
Opdrachtgever volledige schadeloos gesteld te worden.

3. Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het
kader van de Overeenkomst door of namens Opdrachtgever verstrekt. Indien
bij uitvoering van de Overeenkomst Megabar Amsterdam BV volgens
uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen en/of
diensten van derden betrekt, waarna deze goederen en/of diensten worden
doorgegeven aan Opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene
voorwaarden van de derde met betrekking tot toegestane afwijkingen in
kwantiteit, kwaliteit, prijs en hoedanigheid van deze goederen en/of
diensten ook gelden jegens Opdrachtgever.

4. Megabar Amsterdam BV is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, doordat Megabar Amsterdam BV is uitgegaan van door Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en / of onvolledige data, gegevens.

5. Indien door Megabar Amsterdam BV of door Megabar Amsterdam BV
ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden
verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Opdrachtgever vrijwaart Megabar Amsterdam BV voor eventuele aanspraken
van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade
lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

7. Voor zover Opdrachtgever op grond van een Overeenkomst geld van Megabar
Amsterdam BV krijgt, bijvoorbeeld kickbacks over F&B omzet, dient
Opdrachtgever deze binnen 3 maanden na het desbetreffende evenement te
factureren aan Megabar Amsterdam BV. Voor zover Opdrachtgever zulks nalaat,
vervalt dit recht en enige betalingsverplichting of verschuldigdheid van
Megabar Amsterdam BV terzake.

8. Opdrachtgever garandeert jegens Megabar Amsterdam BV dat zij zich – bij
het te houden evenement in de locatie – zal houden aan alle
vergunningseisen, met inbegrip van het veiligheidsplan, van Megabar
Amsterdam BV. Opdrachtgever vrijwaart Megabar Amsterdam BV voor alle schade
die Megabar Amsterdam BV lijdt of zal lijden wegens tekortkoming van dit
verzuim.

Artikel 5: De prijs

1. Door Megabar Amsterdam BV opgegeven prijzen in de Offerte die de basis
vormt voor de Overeenkomst dan wel tussen partijen overeengekomen
afwijkende prijzen, zijn gebaseerd op prijzen en (kostprijsbepalende)
voorwaarden zoals die bij Megabar Amsterdam BV bekend waren tijdens het
opstellen van de Offerte. Voor zover de prijzen en voorwaarden tussen
voornoemd moment en het moment van het leveren van de Diensten veranderen
in het nadeel van Megabar Amsterdam BV, heeft Megabar Amsterdam BV het
recht prijswijzigingen aan te brengen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, zullen gewijzigde tarieven pas na 1
maand na schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever in rekening worden
gebracht. Indien de prijsverhoging meer dan 25% bedraagt, is Opdrachtgever
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum waarop de
nieuwe prijzen zullen gelden, door middel van een aangetekende brief.
Indien Megabar Amsterdam BV deze brief niet binnen 7 dagen na verzending
van de kennisgeving inzake de prijsverhoging heeft ontvangen, wordt
Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijsverhoging.
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot
verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid
ingevolge de wet.

3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan Megabar Amsterdam BV
haar prijzen jaarlijks telkens op 1 januari indexeren conform de opgaven
van het CBS.

4. Alle tarieven en prijzen zoals genoemd in de Offerte, de Overeenkomst of
de prijslijst, zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen
is.

5. Bij duurOvereenkomsten zullen de verschuldigde kosten periodiek in
rekening worden gebracht.

Artikel 6: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een
door Megabar Amsterdam BV aan te geven wijze in de valuta waarin is
gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de
betalingsverplichting niet op.

2. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter
voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens van
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt
Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Megabar Amsterdam BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod
tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de
toerekening aanwijst.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever, ook zonder
een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een
vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand, tenzij de
wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente
over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat
Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige
bedrag. Een deel van een maand wordt als volledige maand berekend.

4. Vanaf de vervaldatum is Opdrachtgever tevens buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend
volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde
incassotarief met een minimum van € 250,– tenzij Opdrachtgever kan
aantonen dat de werkelijke kosten lager zijn. In dat geval is Opdrachtgever
gehouden tot vergoeding van de werkelijk door Megabar Amsterdam BV gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

5. Megabar Amsterdam BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de
kosten worden voldaan.

6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan Megabar Amsterdam BV te allen
tijde een voorschot ten belope van minimaal de helft van het factuurbedrag
van Opdrachtgever verlangen en/of desgewenst een het volledige bedrag aan
vaste kosten bij wijze van voorschot, waarbij laatgenoemd bedrag uiterlijk
één dag voorafgaand aan de Dienst op de rekening van Megabar Amsterdam moet
zijn bijgeschreven. Megabar Amsterdam BV is daarnaast om haar moverende
redenen te allen tijde gerechtigd de volledige betaling van de vaste en de
variabele kosten (deze laatste bij benadering) als voorschot te verlangen.
Voor zover een Opdrachtgever dit voorschot niet, niet volledig of niet
tijdig betaalt, is Megabar Amsterdam BV gerechtigd de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige vorm
van schadevergoeding. Voor zover Megabar Amsterdam BV aantoonbaar
werkzaamheden heeft verricht in de (voorbereiding van de) uitvoering van de
Overeenkomst, zal Opdrachtgever gehouden zijn deze werkzaamheden volledig
te vergoeden.

Artikel 7: Wijziging(en) van de Diensten

1. Indien Opdrachtgever met minder personen komt dan waarvoor gereserveerd
zal dit geen invloed hebben op de overeengekomen prijs voor de Diensten van
Megabar Amsterdam BV. Bij meer personen heeft Megabar Amsterdam BV het
recht om een meerprijs per persoon in rekening te brengen, gebaseerd op de
prijs genoemd in de Overeenkomst.

2. Megabar Amsterdam BV wenst het definitieve aantal personen te vernemen 5
dagen voorafgaande aan de uitvoering van de Diensten. Dit aantal zal
bepalend zijn voor prijs van de Diensten en de uiteindelijke facturering.
Nadien zal Opdrachtgever een marge van 5% mogen aanhouden voor afwijkingen
op dit aantal, zonder dat dit invloed zal hebben op de prijs van de
Diensten.

Artikel 8: Annuleringen

Door Opdrachtgever

1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, kan een
Opdrachtgever de Overeenkomst met Megabar Amsterdam BV beeindigen en
derhalve de boeking bij Megabar Amsterdam BV annuleren door middel van
tijdige mededeling daarvan. Annulering dient schriftelijk dan wel per email
en aantoonbaar te geschieden. De datum poststempel dan wel datum
binnenkomst op de e-mailserver van Megabar Amsterdam BV zal dienen voor de
berekening van de annuleringskosten overeenkomstig het bepaalde in lid 2.
Iedere annulering wordt geacht een aanbod te omvatten, zoals bepaald in lid
2 van dit artikel. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard
indien Megabar Amsterdam BV het aanbod niet onmiddellijk verwerpt.

2. Nu Megabar Amsterdam BV voorbereidingskosten maakt ten behoeve van een
Opdrachtgever, zal een Opdrachtgever – tenzij annulering 6 maanden voor de
uitvoering van de Diensten heeft plaatsgevonden – de volgende
annuleringskosten aan Megabar Amsterdam BV dienen te voldoen:

a) Bij annulering meer dan 3 maanden voor uitvoering is de Opdrachtgever
verplicht 10% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag in de
Overeenkomst te betalen.

b) Bij annulering meer dan 2 maanden voor uitvoering is de Opdrachtgever
verplicht 15% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag in de
Overeenkomst te betalen.

c) Bij annulering meer dan 1 maand voor uitvoering is de Opdrachtgever
verplicht 35% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag in de
Overeenkomst te betalen.

d) Bij annulering meer dan 14 dagen voor uitvoering is de Opdrachtgever
verplicht 60% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag in de
Overeenkomst te betalen.

e) Bij annulering meer dan 7 dagen voor uitvoering is de Opdrachtgever
verplicht 85% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag in de
Overeenkomst te betalen.

f) Bij annulering minder dan 7 dagen voor uitvoering is de Opdrachtgever
verplicht 100% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag in de
Overeenkomst te betalen.

3. Voor zover de daadwerkelijke kosten van de zijde van Megabar Amsterdam
BV ten gevolge van de annulering de kosten overstijgen van de kosten
genoemd in lid 2 van dit artikel, is Megabar Amsterdam BV gerechtigd de
meerkosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

4. Voor zover Megabar Amsterdam BV diensten van derden heeft betrokken en
deze derden annuleringsvoorwaarden hanteren, zullen bovenop de
annuleringsvoorwaarden van Megabar Amsterdam BV de annuleringsvoorwaarden
van deze toeleveranciers gelden. Megabar Amsterdam BV is alsdan gerechtigd
eventuele kosten integraal op de Opdrachtgever te verhalen.

Door Megabar Amsterdam BV

5. Megabar Amsterdam BV heeft het recht de levering van de overeengekomen
Diensten, om haar moverende redenen te annuleren, tot twee (2) weken vóór
de overeengekomen datum van levering van de Diensten, onder terugbetaling
van reeds door de Opdrachtgever aan Megabar Amsterdam BV betaalde gelden.
Buiten terugbetaling of creditering als voornoemd, zal Megabar Amsterdam BV
nimmer schadeplichtig zijn jegens de Opdrachtgever.

6. In de gevallen als bedoeld in lid 5 van dit artikel kan Megabar
Amsterdam BV één of meerdere voorstellen doen voor een vervangende locatie,
dan wel zal de Diensten in overleg met de Opdrachtgever naar een andere
datum verschuiven. De Opdrachtgever moet Megabar Amsterdam BV binnen 48 uur
na de annulering en de door Megabar Amsterdam BV geponeerde voorstellen
schriftelijk mededelen of hij gebruik maakt van een van de geponeerde
voorstellen of niet.

7. Megabar Amsterdam BV behoudt zich het recht voor Overeenkomsten voor het
leveren van Diensten die achteraf in strijd blijken met
overheidsvoorschriften te annuleren, ook indien de opdracht al bevestigd is
en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt tevens indien er
voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van de Overeenkomst te
houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht
worden op grond van mededelingen door Opdrachtgever, dat Megabar Amsterdam
BV de Overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke
karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Een en ander geldt
ook als een annulering door Opdrachtgever, waarbij leden 1 en 2 van dit
artikel overeenkomstig op van toepassing zijn.

8. Megabar Amsterdam BV is gerechtigd om, in plaats van haar in lid 7
bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien
van het verloop van de bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen
bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Megabar Amsterdam
BV alsnog gerechtigd de in lid 7 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

9. Megabar Amsterdam BV heeft hoe dan ook te allen tijde het recht de
Diensten te staken en/of de Overeenkomst met Opdrachtgever met
onmiddellijke ingang te beëindigen voor zover naar de discretionaire mening
van Megabar Amsterdam BV de levering van de Diensten en/of voortzetting van
de Overeenkomst een gevaar oplevert voor enig (commercieel)
(bedrijfs-)belang van Megabar Amsterdam BV. Een en ander zonder dat Megabar
Amsterdam BV zelf schadeplichtig is jegens Opdrachtgever en uitdrukkelijk
onverminderd het recht van Megabar Amsterdam BV op volledige
schadevergoeding.

Artikel 9: Ontbinding en vernietiging

1. Megabar Amsterdam BV kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang
beëindigen indien Opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen
jegens Megabar Amsterdam BV niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet
volledig voldoet en/of zich een aan de Opdrachtgever toe te rekenen
gebeurtenis voordoet waardoor de naam en reputatie van de Dienst, Megabar
Amsterdam BV en/of Opdrachtgever zelf en/of de locatie zodanig in
diskrediet wordt gebracht, dat voortzetting van deze overeenkomst
redelijkerwijze niet gevergd kan worden. Een en ander zonder dat Megabar
Amsterdam BV zelf schadeplichtig is jegens Opdrachtgever en uitdrukkelijk
onverminderd het recht van Megabar Amsterdam BV op volledige
schadevergoeding.

2. Megabar Amsterdam BV heeft het recht de Overeenkomst zonder
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen indien Opdrachtgever faillissement aanvraagt dan wel het
faillissement voor haar wordt aangevraagd dan wel in staat van
faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of
verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.
Hieronder wordt tevens verstaan het toepasselijk verklaren van de regeling
als bedoeld in artikel 284 Faillissementswet. Opdrachtgever heeft in deze
gevallen geen recht op enige schadevergoeding.

3. Megabar Amsterdam BV heeft hoe dan ook te allen tijde het recht de
Diensten te staken en/of de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden
voor zover naar de discretionaire mening van Megabar Amsterdam BV de
levering van de Diensten en/of voortzetting van de Overeenkomst een gevaar
oplevert voor enig (commercieel) (bedrijfs-)belang van Megabar Amsterdam
BV. Een en ander zonder dat Megabar Amsterdam BV zelf schadeplichtig is
jegens Opdrachtgever en uitdrukkelijk onverminderd het recht van Megabar
Amsterdam BV op volledige schadevergoeding.

4. Het recht op vernietiging dan wel ontbinding van de Overeenkomst, anders
dan in de gevallen genoemd in deze algemene voorwaarden, alsmede het recht
op vernietiging van de Overeenkomst wordt door Partijen uitgesloten.

Artikel 10: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Megabar Amsterdam BV aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de
Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden
het geleverde in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te
retourneren. Voor zover Opdrachtgever hier niet aan voldoet, is
Opdrachtgever meteen in verzuim voor wat betreft deze verplichting.

2. Indien Opdrachtgever de in lid 1 genoemde verplichting niet nakomt zijn
alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. Onder deze kosten
dienen eveneens – maar niet beperkt tot – verstaan te worden de kosten van
het huren of anderszins tijdelijk betrekken van soortgelijke niet
gebrekkige zaken, de kosten van het herstel en indien en voor zover herstel
ten behoeve van Megabar Amsterdam BV binnen redelijke termijn niet mogelijk
is, de kosten van het vervangen van deze zaken.

3. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de
Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan
Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de
macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden
worden gebracht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Megabar Amsterdam BV aanvaardt wettelijke verplichtingen tot
schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

2. De totale aansprakelijkheid van Megabar Amsterdam BV wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding
van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst
bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een
duurOvereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de
bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW)
bedongen voor 6 maanden. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie
van Megabar Amsterdam BV aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze
schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft
ontbonden;

b. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
directe schade in de zin van deze voorwaarden;

c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,
voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

3. Megabar Amsterdam BV is slechts aansprakelijk voor persoonlijke schade
en schade waarvoor zij op grond van productaansprakelijkheid aansprakelijk
is, voor zover die is ontstaan door opzet of grove schuld van het
management, vertegenwoordigers, en/of werknemers van Megabar Amsterdam BV.
In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de prijs bedongen bij de
Overeenkomst tussen partijen maar nooit meer dan € 10.000,–.

4. Aansprakelijkheid van Megabar Amsterdam BV voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,
geleden verliezen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

5. De aansprakelijkheid van Megabar Amsterdam BV wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien
Opdrachtgever Megabar Amsterdam BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in
gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming, en Megabar Amsterdam BV ook na de termijn toerekenbaar in de
nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat Megabar Amsterdam BV in staat is adequaat
te reageren.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is
steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan
daarvan schriftelijk bij Megabar Amsterdam BV meldt.

7. Opdrachtgever vrijwaart Megabar Amsterdam BV voor alle aanspraken van
derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een
product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat
mede bestond uit door Megabar Amsterdam BV geleverde Diensten, behoudens,
indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt
door de Diensten.

8. Voor zover Megabar Amsterdam BV bij haar activiteit afhankelijk is van
de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Megabar
Amsterdam BV weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Megabar Amsterdam
BV op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan
ook voortkomend uit deze relaties met Megabar Amsterdam BV of het verbreken
ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de
relatie met Megabar Amsterdam BV.

9. Indien met het oog op de omstandigheden van het geval geen beroep kan
worden gedaan op de voorgaande leden van dit artikel bedraagt de
schadevergoeding nimmer meer dan de prijs bedongen bij de Overeenkomst
tussen partijen doch nimmer meer dan € 10.000,–.

10. Indien Megabar Amsterdam BV aansprakelijk is op grond van de leden van
dit artikel en Megabar Amsterdam BV zich tegen deze schade op een
gebruikelijke wijze heeft verzekerd, dan wordt elke aansprakelijkheid hoe
dan ook beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder deze
verzekering voor uitkering in aanmerking komt en door de verzekeraar
daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

11. In geval van ontbinding – voor zover mogelijk – heeft Megabar Amsterdam
BV met de vergoeding van schade in het licht van dit artikel tevens voldaan
aan haar eventuele ongedaanmakingsverplichting.

12. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Megabar Amsterdam BV tot
vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of be­drijf, geldt een maximale termijn van 1
jaar waarbinnen Megabar Amsterdam BV tot vergoeding van de schade kan
worden aangesproken.

Artikel 12: Overmacht

1. Megabar Amsterdam BV is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Megabar
Amsterdam BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Megabar Amsterdam
BV niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het
bedrijf van Megabar Amsterdam BV worden daaronder begrepen.

3. Megabar Amsterdam BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat
Megabar Amsterdam BV haar verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer
duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.

5. Megabar Amsterdam BV is gerechtigd betaling te vorderen van prestaties
die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht voordat
de overmacht zich voordeed.

6. Voor zover Megabar Amsterdam BV ten tijde van het intreden van overmacht
inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen
of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Megabar Amsterdam BV
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te
voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 13: Locatiegebonden bepalingen

1. Op het gebruik dan wel uitstrooien van rijst, confetti, serpentine,
bloemblaadjes en/ of soortgelijke producten op de locatie van Megabar
Amsterdam BV rust een verbod alsmede op het gebruik van vuurwerk en
aanverwanten, tenzij Opdrachtgever hiervoor een toereikende
overheidsvergunning voor heeft. Op het gebruik van deze voorwerpen door de
Opdrachtgever rust een boete van € 500,00 per overtreding, onverminderd het
recht van Megabar Amsterdam BV om haar volledige schade in rekening te
brengen bij Opdrachtgever.

2. Op de locatie van Megabar Amsterdam BV dient rekening te worden gehouden
met de omwonenden bij aankomst en vertrek. Claxonneren en luid gejuich is
verboden. Voor zover Megabar Amsterdam BV schade ondervindt door dergelijk
gedrag, zal zij deze schade op Opdrachtgever verhalen, waaronder eventuele
boetes die zij van overheidswege dientengevolge krijgt. Bands en Deejays
moeten i.v.m. geluidsoverlast en verkeersoverlast in de ochtend volgend op
de avond van de Diensten met Megabar Amsterdam BV vooraf goed afstemmen
wanneer zij hun apparatuur kunnen komen ophalen en/of wanneer zij willen
op- of afbouwen.

3. Live Music: Opdrachtgever garandeert dat zij (met in begrip van de door
haar ingeschakelde derde toeleveranciers) zich zal houden aan de wettelijke
en locatie gebonden geluidsniveaus, waarbij is voorgeschreven welke
hoeveelheid decibel maximaal op de locatie is toegestaan. Opdrachtgever
verklaart zich aldus aan de voorgeschreven geluidsniveaus te zullen houden
en de door haar althans in opdracht van haar geproduceerde muziek binnen
deze niveaus te zullen houden. Tevens verklaart Opdrachtgever zich in
verband met het geluidsniveau te zullen houden aan de vooraf overeengekomen
speeltijd alsmede aan de aanwijzingen van de bedrijfsleiding van het
bedrijf, alwaar het geluid ten gehore wordt gebracht. De opdrachtgever zal
zelf voor eventuele vergunningen moeten zorgen tenzij anders is
overeengekomen. De buitendeuren van beide vleugels dienen gesloten te zijn
indien er versterkt geluid aanwezig is.

4. Opdrachtgever verplicht zich tot het achterlaten van de ruimtes op de
dag waarop de Dienst heeft plaatsgevonden in een zelfde staat als deze
ruimtes zijn aangetroffen voor de start van de Dienst.

5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het volledig bedrijfsklaar zijn
van alle onderdelen vallend onder haar discipline tenminste 60 minuten voor
openstelling van de Dienst voor het publiek.

6. Inrichting van de zaal door Opdrachtgever is voor rekening van
Opdrachtgever en gebeurt in overleg met en na toestemming van Megabar
Amsterdam BV. Opdrachtgever is verplicht alle materialen (decorstukken
e.d.) direct na afloop van iedere Dienst mee te nemen.

7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om attributen aard- en nagelvast in
de locatie van Megabar Amsterdam BV aan te brengen.

8. Opdrachtgever is verplicht in overleg met Megabar Amsterdam BV
decoratie/ materialen voorafgaand aan de Dienst op de locatie te voorzien
van deugdelijk brandwerend materiaal, dat aan de wettelijke eisen/
voorschriften voldoet.

9. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle bezoekers van de Dienst en de
locaties van Megabar Amsterdam BV zich zullen confirmeren aan huisregels
van Megabar Amsterdam BV, zoals deze worden gecommuniceerd op de website
van Megabar Amsterdam BV alsmede bij de entree van de locaties van Megabar
Amsterdam BV.

Artikel 14: Klachten

1. Klachten met betrekking tot de (hoedanigheid van de) uitvoering van de
Overeenkomst kunnen door de Opdrachtgever bij Megabar Amsterdam BV
schriftelijk en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt binnen 8 dagen na
uitvoering van de Overeenkomst. Een eventuele mondelinge melding dient
gevolgd te worden door een onmiddellijke schriftelijke bevesti­ging ervan.

2. Indien een klacht niet binnen de voornoemde termijn aan Megabar
Amsterdam BV kenbaar is gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht goed te zijn
uitgevoerd.

3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

4. Megabar Amsterdam BV dient in staat te worden gesteld de klacht te
onderzoeken.

5. Voor zover Opdrachtgever schade en deze een terechte klacht heeft
ingediend, gelden de bepalingen van artikel 12.

Artikel 15: Intellectuele- en Industriële Eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens
de Overeenkomst ter beschikking gestelde en/of geleverde werken, waaronder
alle namen en concepten van evenementen die georganiseerd worden in de
locaties van Megabar Amsterdam BV, waaronder ook de evenementen / Events
georganiseerd door Promotors, berusten uitsluitend bij Megabar Amsterdam
BV; tenzij Partijen daarover andersluidende afspraken hebben gemaakt.
Opdrachtgever en Promotor verkrijgen uitsluitend de gebruiksrechten en
bevoegdheden die bij deze voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins
uitdrukkelijk worden toegekend.

2. Onder werken als bedoeld in lid 1 van deze bepaling wordt onder meer –
maar niet beperkt tot – verstaan: recepten, ontwerpen, documentatie,
Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, geschreven- en/of
visuele concepten, tekeningen, prototypen, namen, domeinnamen, social media
accounts, ontwerpschetsen en andere materialen en/of bestanden die
vervaardigd zijn in het kader van (de voorbereiding van) de vervaardiging
van de Diensten.

3. Het is Opdrachtgever zonder de uitdrukkelijke toestemming van Megabar
Amsterdam BV niet toegestaan de concepten / ontwerpen / namen etc. ruimer
te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk ruimer gebruik komt Megabar
Amsterdam BV, zonder enig recht te verliezen, een vergoeding toe van
tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik,
met een minimum van € 10.000,–

4. Opdrachtgever zal ten tijde van de te leveren Diensten intellectuele en
industriële eigendomsrechten van derden respecteren.

5. Voor zover Opdrachtgever rechten houdt van werken van intellectueel en
industriële eigendomsrechten die volgen uit de Overeenkomst en die Megabar
Amsterdam BV moeten toekomen op grond van de Overeenkomst, zoals de werken
als genoemd in lid 1, dan draagt Opdrachtnemer deze hierbij over aan
Megabar Amsterdam BV dan wel, voor zover noodzakelijk, is Opdrachtgever
gehouden alle rechten en alle werken aan Megabar Amsterdam BV over te
dragen op eerste verzoek van Megabar Amsterdam BV.

6. Voor zover Opdrachtgever zich niet houdt aan het verzoek van Megabar
Amsterdam BV verbeurt Opdrachtgever aan Megabar Amsterdam BV een
contractuele boete van € 1000,— per dag dat Opdrachtgever zich niet hieraan
houdt, onverminderd het recht van Megabar Amsterdam BV op volledige
schadevergoeding.

Artikel 16: Promotors


Onverminderd het voorgaande, zijn artikelen 16 en 17 is van toepassing
op alle Overeenkomsten tussen Megabar Amsterdam BV en Promotors.

1. Promotor organiseert en host Events op eigen naam en voor eigen rekening
en risico, op de data en tijdstippen, zoals Partijen zijn overeengekomen.

2. Promotor zal geen ander voor publiek evenement organiseren op voornoemde
data en tijdstip van de Events in Amsterdam.

3. Promotor garandeert dat zij de Events zal organiseren en garandeert dat
zij daarvoor de promotionele verplichtingen op zich neemt als bedoeld in
artikel 17.

4. Megabar Amsterdam BV is, naar haar discrete beoordeling, gerechtigd om
data van Events te herroepen, voor zover zij daarvoor bedrijfseconomische
redenen heeft dan wel veiligheidsredenen. Megabar Amsterdam BV zal zulks
trachten zo snel mogelijk, bijvoorbeeld 2 weken voor de datum van een
Event, kenbaar te maken.

5. Onverminderd de bevoegdheden die hen krachtens de wet toekomen en
onverminderd het bepaalde in artikel 9, is Megabar Amsterdam BV gerechtigd
deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk en
met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, onverminderd het recht
om terugbetaling van de reeds betaalde bedragen en/of schadevergoeding te
vorderen, in ieder geval indien:

a. Promotor de commerciële en/of bedrijfsbelangen en/of de goede naam van
Megabar Amstrerdam BV schaadt, heeft geschaad en/of voorzienbaar zal
schaden, zulks ter discrete beoordeling van Megabar Amsterdam BV;

b. Promotor gedurende 2 achtereenvolgende edities per Event een lagere
omzet voor Megabar Amsterdam BV dan € 8.000,– per Event genereert voor
Megabar Amsterdam BV als bedoeld in lid 8, waarbij Promotor zich wel heeft
gehouden aan haar verplichten als bedoeld lid 8.

6. Megabar Amsterdam BV is gerechtigd, conform haar vergunning, maximaal
321 bezoekers te ontvangen op de locatie aan de Amstelstraat 30. Boven dit
aantal is Megabar Amsterdam BV gerechtigd de mensen de toegang te
ontzeggen, dan wel gerechtigd gasten de locatie te laten (doen) verlaten.
Megabar Amsterdam BV is gerechtigd tot het vergeven van maximaal 50 kaarten
aan haar eigen netwerk (medewerkers, ambassadeurs en aandeelhouders van
Megabar Amsterdam worden niet meegerekend voor dit aantal). Voor deze
kaarten is Megabar Amsterdam BV geen vergoeding aan Promotor verschuldigd.

7. Promotor zal onder geen beding VIP tafels c.q. tafelarrangementen
verkopen en zal onder geen beding deze diensten promoten. Voor zover
Promotor zulks wel aantoonbaar doet, verbeurt zij een dadelijk opeisbare
contractuele boete van € 2.500 per keer dat zij in verzuim is, onverminderd
het recht van Megabar Amsterdam BV op volledige schadeloosstelling.
Overtreding van dit verbod, geeft Megabar Amsterdam BV het recht om deze
overeenkomst te beëindigen dan wel te ontbinden.

8. Alle, kaartverkoop, food and beverage omzet die gemaakt wordt binnen de
locaties van Megabar Amsterdam BV tijdens het Event, zowel op gasten in de
lounges alsmede alle reguliere gasten, komt uitsluitend voor rekening van
Megabar Amsterdam BV, tenzij Partijen hier schriftelijk andersluidende
afspraken over maken. Promotor garandeert hierbij een omzet van minimaal €
3.000,– per Event. Voor zover voornoemd bedrag niet gehaald wordt, is
Promotor gehouden het daadwerkelijke omzetbedrag te voldoen aan Megabar
Amsterdam BV tot aan het bedrag van € 3.000,– per Event.

9. Voor zover Promotor gebruik maakt van de merk-, handelsnaam en tekens
van Megabar Amsterdam BV (Blue ivy) dient Promotor hiervoor vooraf en
tijdelijk schriftelijke toestemming aan Megabar Amsterdam BV te vragen,
welke toestemming niet op onredelijke gronden onthouden zal worden. Elke
uiting van Promotor terzake het Event zal minimaal het logo en de naam
“Blue ivy” bevatten en een verwijzing naar de website www.blueivyamsterdam.com en
waar mogelijk een verwijzing naar de Facebook en instagrampagina van Blue
ivy.

10. Megabar Amsterdam BV zal verder voor eigen rekening
beveiligingsmedewerkers, minimaal 2 en maximaal 4 mankrachten, verzorgen
voor de volledige duur van het Event. Alle kosten voor meer mankrachten als
hiervoor bedoeld komen volledig ten laste van Promotor. Megabar Amsterdam
BV zal Promotor hiervoor een factuur sturen en Promotor deze factuur binnen
2 werkdagen aan Megabar Amsterdam BV voldoen. Deze kosten kunnen niet
verrekend worden met andere vorderingen die Promotor op Megabar Amsterdam
BV zal hebben of menen te hebben. De beslissing of meer mankrachten nodig
zijn worden door Megabar Amsterdam BV aan Promotor medegedeeld uiterlijk 3
dagen voor het Event, en hangt af van het discrete oordeel van Megabar
Amsterdam BV of meer mankrachten nodig zijn ten behoeve van een ordentelijk
verloop van het Event.

11. Megabar Amsterdam BV zal uitsluitend met haar eigen deurhostesses te
werken op Events. Dit verzorgt een eenduidig deurbeleid en zo waakt Megabar
Amsterdam BV ervoor dat er een hostess staat die goed samenwerkt met de
beveiligingsmedewerkers aan de deur. Megabar Amsterdam BV zal in overleg
met Promotor een deurhostess plaatsen en er voor zorgdragen dat deze
hostesses tijdig aanwezig zullen zijn bij de Events. Promotor zal in
overleg met de Hostesses een deurbeleid bepalen, waarbij geldt dat Megabar
Amsterdam BV te allen tijde het recht heeft om mensen de toegang te
weigeren.

12. Ten behoeve van het Event als omschreven draagt Megabar Amsterdam BV,
voor eigen rekening en risico, voor uitsluitend zorg voor:

a. maximaal 6 bartenders,

b. maximaal 3 VIP dames,

c. maximaal 2 garderobe medewerkers,

d. maximaal 2 barbacks,

e. het schoonhouden van de toiletten.

Inzet van het personeel als hierboven genoemd is afhankelijk van de te
verwachten drukte van het Event en zal minimaal 3 dagen voorafgaand aan het
Event tussen Partijen worden besproken. Voor zover er meer mensen nodig
zijn als hierboven bedoeld, dan zullen Partijen een aparte bargarantie
hiervoor afspreken met elkaar.

13. Megabar Amsterdam BV zal het Event eveneens tijdig promoten via haar
eigen social media kanalen en via haar website. Promotor zal hiervoor het
promotiemateriaal tijdig aan Megabar Amsterdam BV ter beschikking stellen.

14. Promotor garandeert en verplicht zich ervoor zorg te dragen dat bij de
uitoefening van haar rechten en het organiseren en exploiteren van het
Event als bedoeld in artikel 1 op generlei wijze schade wordt toegebracht
aan de eer en goede naam van Megabar Amsterdam BV als ook schade wordt
toegebracht aan de goede verstandhouding die zij heeft met de politie,
gemeente en haar toeleveranciers.

15. Promotor garandeert dat zij, als ook enige andere aan Promotor
gelieerde moeder-, zuster- en/of dochtervennootschap en/of onderneming, het
Event uitsluitend in de locatie van Megabar Amsterdam BV zal houden en zij
zelf (al dan niet via derden) een event onder de (merk- en handels)naam van
het Event op andere locaties zal verzorgen. Promotor is gerechtigd grotere
edities c.q. evenementen rondom het Event te houden, onder de (merk- en
handels)naam van het Event, op andere locaties in en rondom Amsterdam
(locaties met een capaciteit van minimaal 1200 bezoekers), waarbij (de
locatie van) Club AIR of Escape zijn uitgesloten. Megabar Amsterdam BV zal
van Promotor 25% van alle bruto-opbrengsten verkrijgen die zij maakt met de
exploitatie van deze events buiten de locatie van Megabar Amsterdam BV
onder de (merk- en/of handels)naam van het Event dan wel maakt met de
exploitatie van de naam en/of overige intellectuele- en industriële
eigendomsrechten van het Event. 1 x per kwartaal en hoe dan ook telkens na
een event buiten Megabar Amsterdam BV zal Promotor een statement
verschaffen van haar accountant over de opbrengsten en het aandeel van
Megabar Amsterdam BV, waarna Megabar Amsterdam BV Promotor een factuur zal
verstrekken, die binnen 30 dagen aan Megabar Amsterdam BV voldaan zal
worden. Megabar Amsterdam BV is gerechtigd om 1x per jaar deze statements
aan een boekhoudkundig onderzoek te onderwerpen door een
registeraccountant, waarbij geldt dat als er een discrepantie is tussen wat
daadwerkelijk is afgerekend en wat Megabar Amsterdam BV had moeten
verkrijgen, de kosten voor de accountant voor rekening van Promotor komen.
Een dergelijk onderzoek zal een redelijke termijn van aankondiging kennen
en geschieden op normale kantooruren. Promotor is gehouden hieraan
medewerking te verlenen.

16. Het is Promotor niet toegestaan de locatie onder te verhuren dan wel
rechten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen dan wel in
sublicentie te geven, zonder schriftelijke toestemming van Megabar
Amsterdam BV.

17. Promotor is gerechtigd de apparatuur en de locatie te gebruiken voor de
Events. Alle apparatuur wordt voorafgaand aan een Event gecontroleerd door
Megabar Amsterdam BV. Voor zover er schade is aangebracht tijdens het Event
aan de apparatuur en de locatie, is Promotor hiervoor aansprakelijk jegens
Megabar Amsterdam BV en zal zij de schade van Megabar Amsterdam BV aan
Megabar Amsterdam BV vergoeden.

18. Voor zover Promotor zich niet houdt aan de verplichtingen volgend uit
leden 2,3 en 7 zal Promotor aan Megabar Amsterdam BV verschuldigd zijn een
contractuele boete van € 10.000,– per keer of per dag(deel) dat Promotor
in gebreke blijft aan deze verplichtingen te voldoen; zulks onverminderd
het recht van Megabar Amsterdam BV op volledige schadeloosstelling.

Artikel 17: PR & Marketing verplichtingen Promotors

1. Promotor zal uiterlijk 3 weken voorafgaand aan een Event haar artwork
aanleveren bij Megabar Amsterdam BV.

2. Promotor zal uiterlijk 3 weken voorafgaand aan een Event het Event
aanmaken via Facebook en haar netwerk en ambassadeurs hiervoor uitnodigen.

3. Promotor zal uiterlijk 3 weken voorafgaand aan een Event het Event
aanmelden bij de relevante party websites.

4. Promotor zal uiterlijk 3 weken voorafgaand aan een Event al haar social
media kanalen (minimaal Facebook, Instagram en Snapchat) inzetten ten
behoeve van de promotie van een Event en draagt er zorg voor dat zij
minimaal 25 ambassadeurs heeft die dat ook minimaal 1x per week zullen doen
tot aan het Event.

5. Artwork moet, voordat dit online gaat, gecheckt worden door Megabar
Amsterdam BV. Zonder schriftelijke toestemming van Megabar Amsterdam BV mag
artwork van Promotor ten aanzien van het Event niet openbaar worden
gemaakt.

6. Promotor garandeert dat het Blue ivy logo op alle uitingen (zoals party
foto’s en video’s van het Event) en content zichtbaar worden verwerkt. Deze
mag alleen rechtsonder of rechtsboven het beeld worden gebruikt.

7. Het is mogelijk om in overleg met Megabar Amsterdam BV via het Blue ivy
Facebook en Instagram account een gesponsord bericht te plaatsen, voor
rekening van de Promotor.

8. Uiterlijk 7 dagen na het Event plaatst Promotor het fotoalbum van het
Event online en worden de foto’s verstrekt aan Megabar Amsterdam BV per
mail naar info@blueivyamsterdam.com
Dit zal dan op de website en social media accounts van Megabar Amsterdam BV
geplaatst worden.

Artikel 18: Algemeen

1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding zowel tijdens de duur van
deze Overeenkomst als na beëindiging daarvan, van alle vertrouwelijke
informatie die zij direct of indirect ter kennis komen tijdens of in
verband met de uitvoering van deze overeenkomst zowel aangaande elkaar als
ook aangaande gasten, personeel, toeleveranciers en/of relaties van elkaar,
ongeacht de wijze waarop zij van deze informatie kennis hebben genomen.

2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en de
Overeenkomst(en) is bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

3. Alle geschillen die direct of indirect uit de Overeenkomst voortvloeien
of daarmee verband houden, kunnen in eerste aanleg uitsluitend bij de
bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam aanhangig worden gemaakt.

Megabar Amsterdam BV
Amstelstraat 30
1017 DA AMSTERDAM
The Netherlands
info@blueivyamsterdam.com